Pravidla stanovení odměny

Naše kancelář je plátcem DPH.

V rámci sjednávání výše odměny dbám na to, aby odměna advokáta kromě časové a obsahové náročnosti věci zohledňovala i finanční možnosti klientů. Při převzetí věci klienty vždy informuji o předpokládaném rozsahu práce advokáta a o celkových nákladech a hotových výdajích, které bude ze strany klienta nutné vynaložit na úplné vyřešení věci.

Platba

Platbu za služby upravuje vyhláška č.177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů (advokátní tarif). V souladu s touto úpravou je cena sjednána buďto smluvně nebo jako tzv. mimosmluvní odměna (dle §7 advokátního tarifu). Smluvní odměna je sjednávána při zejména s ohledem na:

 • časové požadavky klienta a časové nároky případu
 • povahu a dobu trvání vztahů při poskytování právních služeb mezi advokátem a klientem
 • obtížnost a případnou potřebu speciálních odborných znalostí
 • hodnotu věci, které se služba týká, je-li vyčíslitelná
 • konflikt zájmů v případě nutnosti odmítnutí převzetí jiných případů, pověst advokáta

Výše smluvní odměny je sjednávána předem, po seznámení se s případem. Varianta a způsob stanovení výše odměny, která nejlépe vyhovuje konkrétnímu případu, potřebám a přáním klienta je zpravidla dohodnuta při úvodním jednání. V případě smluvní odměny se pak jedná o jednu nebo kombinaci z variant:

 • hodinová sazba
 • paušální sazba (měsíční nebo za právní službu)
 • podíl na hodnotě věci
 • advokátní tarif
 • paušální částka při zastupování v občanském soudním řízení
 • (vyhláška MS č. 484/2000 Sb., v platném znění)
K odměně za vlastní právní službu je třeba přičíst náhradu účelně vynaložených hotových výdajů, spojených s právní službou. Jsou to zejména soudní a správní poplatky, úhrady za znalecké posudky a další specializované služby, překlady, opisy, kopie, cestovní výdaje, poštovné a jiné poplatky.
Hrazení některých z těchto výdajů lze dohodnout zahrnutím do odměny za právní službu nebo paušální částkou.

Ceník advokátních služeb

Ceník advokátních služeb poskytovaných klientům mou advokátní kanceláří v oblastech obchodního práva, občanského práva a rodinného práva, jakož i v ostatních právních věcech, je stanoven dle zákona o advokacii a advokátního tarifu. Podle povahy poskytované právní služby jako advokát sjednávám odměnu po dohodě s klientem následujícími způsoby:

Úkonová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem úkonů právní služby, které advokát v konkrétní věci pro klienta učiní (fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem, s tím, že po dohodě s klientem může být výše tarifně stanovené odměny přiměřeně snížena)

Časová odměna

odměna za služby advokáta je určena počtem hodin, které advokát na zpracování věci pro klienta fakticky stráví (hodinová sazba za služby advokáta se v mé advokátní kanceláři dle povahy věci pohybuje za každou započatou hodinu poskytování právních služeb dle náročnosti od 2.500,- Kč)

Paušální odměna

odměna za služby advokáta je sjednána pevnou částkou za kompletní vyřízení věci, jejíž výše je s klientem dohodnuta při převzetí zastoupení (paušální odměnu je možné sjednat zejména ve věcech, v nichž lze předem určit celkový rozsah činnosti advokáta – např. v obchodním právu při založení společnosti s.r.o., obecně prospěšné společnosti a nadace, anebo v oblasti občanského práva a rodinného práva při domluveném majetkovém vypořádání manželů).


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>