Obchodní právo

Advokátní kancelář poskytuje komplexní právní služby související s insolvenčním, konkurzním a úpadkovým řízením. V této oblasti má kancelář zkušenosti při řešení hrozícího úpadku, úpadku samotného, podání návrhu na zahájení insolvenčního řízení nebo přihlášky pohledávek věřitelů. Hodnotné zkušenosti využívají členové kanceláře při zastupování klientů v komplikovaných incidenčních sporech.

  • Insolvenční řízení
  • Vyjednávání s věřiteli
  • Vymáhání pohledávek

Zakládání a změny obchodních společností a družstev, vyřízení živnostenských oprávnění, zápis do obchodního rejstříku, zastupování klienta v řízení o zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
Příprava konání a komplexní zajištění valné hromady společnosti, smlouvy o převodu obchodního podílu, zvyšování či snižování základního kapitálu společnosti, fúze, rozdělení a změny právní formy společnosti, jejich zrušení a likvidace. Převody obchodních podílů a akcií. Jednání jménem společností na základě plné moci.
Smluvní agenda, smlouvy kupní, o dílo, mandátní, o obchodním zastoupení, smlouvy o zprostředkování. Právní analýzy a stanoviska ke smlouvám a jiným obchodně-právním dokumentům.
Vymáhání a správa pohledávek, příprava smluv z obchodních závazkových vztahů a zastupování v soudním, exekučním a arbitrážním řízení.
Směnečné a šekové právo - příprava a vyplňování směnek, zastupování účastníků směnečných vztahů v soudním řízení, zastupování v řízení o umoření směnky.

Občanské právo

V životě většiny obchodních společností je třeba řešit nejenom otázky obchodní, ale též pracovněprávní. Proto advokátní kancelář svým klientům nabízí pomoc při komplexní aplikaci pracovněprávních a souvisejících předpisů v praxi, ať se již jedná o přípravu smluvní agendy, zajištění pracovních podmínek zaměstnanců v souladu s právními předpisy, ukončování pracovních poměrů, a to i v rámci hromadného propouštění, včetně zastupování klientů ve sporech o neplatném rozvázání pracovního poměru, či o přechodu práv a povinností z pracovněprávních vztahů.

  • Příprava i analýza celého spektra pracovněprávních dokumentů
  • Manažerské smlouvy
  • Spory vzniklé z pracovněprávních vztahů

Rodinné právo

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti dědického práva. Zastupování v dědickém řízení a řešení sporů o dědictví.

Úkony spojené se vznikem manželství, předmanželské smlouvy. Společné jmění manželů, změna rozsahu, vypořádání a řešení sporů. Sporné a nesporné rozvody, výchova a výživa nezletilých dětí, popření otcovství. Společný nájem bytu manželi, vypořádání, bytové náhrady.

Pomoc nebo komplexní služby při prodeji, koupi, směně nebo darování nemovitostí (přípravy smluv, smlouvy o smlouvě budoucí), zastupování v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přípravy návrhu na zahájení řízení. Posuzování návrhů smluv předložené protistranou. Zajištění znaleckého posudku, advokátní úschovy kupní ceny, příprava přiznání daně z převodu nemovitostí. Převody práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Věcná břemena a jiné zatěžování nemovitostí.

Nájmy a podnájmy nemovitostí, nebytových prostor a bytů. Zahrnuje především přípravu smluv, řešení sporů mezi pronajímateli a nájemci (výpovědi, dohody).
Zástavní a zadržovací právo. Předkupní právo. Právní pomoc klientům při vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou, příprava návrhu na exekuci, zastupování v exekučním řízení, resp. soudním řízení o výkonu rozhodnutí. Smlouvy o postoupení pohledávek, převzetí dluhů.
Smlouvy o dílo, ochrana osobnosti, zprostředkovatelské smlouvy, odpovědnost za škodu ...

Pracovní právo

Pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, výpovědi, okamžitá rozvázání pracovního poměru, dohody o hmotné odpovědnosti a jiné listiny, které souvisejí se vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci.
Pracovněprávní a mzdové poradenství, problematika odstupného, odborné konzultace a školení v oblasti pracovněprávních vztahů.
Odpovědnost a náhrada škody, zastupování v řízeních o pracovních úrazech, hmotná zodpovědnost, náhrada škody na odložených věcech, odpovědnost za úraz, nemoci z povolání.
Zastoupení klientů v pracovněprávních sporech (neplatná nebo sporná rozvázání pracovního poměru, mzdové nároky apod.).
Pracovní řády a vnitřní předpisy, zvyšování právního vědomí zaměstnanců - specializovaná školení.

Správní právo

Oblast správního práva zahrnuje zejména zastupování a poradenství ve velmi širokém spektru oblastí a životních situací. Zde uvedený výčet je jen přehledem nejčastějších situací, ve kterých jsme našim klientům nápomocni.
Zastupování ve věcech podle živnostenského zákona.
Zastupování v přestupkovém řízení a v oblastech správního soudnictví. Podávání stížností. Řízení o náhradě škody.
Zastupování při jednáních s katastrálním úřadem, při stavebním a kolaudačním řízení. Stavební právo.programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>