Rodinné právo

Nabízíme dlouholeté zkušenosti v oblasti dědického práva. Zastupování v dědickém řízení a řešení sporů o dědictví.

Úkony spojené se vznikem manželství, předmanželské smlouvy. Společné jmění manželů, změna rozsahu, vypořádání a řešení sporů. Sporné a nesporné rozvody, výchova a výživa nezletilých dětí, popření otcovství. Společný nájem bytu manželi, vypořádání, bytové náhrady.

Pomoc nebo komplexní služby při prodeji, koupi, směně nebo darování nemovitostí (přípravy smluv, smlouvy o smlouvě budoucí), zastupování v řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, přípravy návrhu na zahájení řízení. Posuzování návrhů smluv předložené protistranou. Zajištění znaleckého posudku, advokátní úschovy kupní ceny, příprava přiznání daně z převodu nemovitostí. Převody práv a povinností spojených s členstvím v bytovém družstvu. Věcná břemena a jiné zatěžování nemovitostí.

Nájmy a podnájmy nemovitostí, nebytových prostor a bytů. Zahrnuje především přípravu smluv, řešení sporů mezi pronajímateli a nájemci (výpovědi, dohody).
Zástavní a zadržovací právo. Předkupní právo. Právní pomoc klientům při vymáhání pohledávek soudní i mimosoudní cestou, příprava návrhu na exekuci, zastupování v exekučním řízení, resp. soudním řízení o výkonu rozhodnutí. Smlouvy o postoupení pohledávek, převzetí dluhů.
Smlouvy o dílo, ochrana osobnosti, zprostředkovatelské smlouvy, odpovědnost za škodu ...


programátor Tomáš Peterka <atheiste@seznam.cz> grafik Martin Mužka <wstabilow@tiscali.cz>